''' '''''
P      Pulau Ketawai yang indah -- : , ..  , 0 hal ; 0 cm
 

I............./